KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:

Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Starosta Chrzanowski z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji papierowej ewidencji

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Minister Cyfryzacji kontakt poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Starosta Chrzanowski - kontakt pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Starosta Chrzanowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@powiat-chrzanowski.pl, telefonicznie – 32 625 79 56, 32 712 10 07 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o Kierujących pojazdami;

ODBIORCY DANYCH:

Dane nie będą udostępnione innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane będą przechowywane zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i ustawą o kierujących pojazdami.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z ustawy o kierujących pojazdami.